88208591

پروژه های بازاریابی مستقیم بانک ملت

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه خدمات غیر حضوری
بانک ملت
1394-1395

 

آموزش و ترویج خدمات غیر حضوری ( موبایل بانک، اینترنت بانک و تلفن بانک) به وسیله پروموتر ها در شعب بانک ملت
آمار این پروژه:
نیروی انسانی پروژه: 870 نفر
وسعت: 245 شهر
تعداد مخاطب پروژه: 7 میلیون نفر

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه حساب های جام
بانک ملت
1393-1394

 

در این پروژه که در 18 شهر اجرا شد با موبایل بیلبورد ( خودرو های تبلیغاتی حساب جام ملت) به اصناف VIP مراجعه میشد و برای آنها حساب جام افتتاح میگردید

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه کارشا
بانک ملت
1394

 

کارشا حکم واحد پولی مشترک بین باشگاه، اعضا و شرکای تجاری را دارد. پروژه کارشا بشمار، به صورت رودشو در 50 مرکز خرید و 15 شهر ایران اجرا شد که به ترویج خدمات الکترونیک بانک ملت و سرویس کارشا پرداخت.