88208591

 نسکوئیک و کمپین سه شنبه های بدون خودرو

حمایت برند نسکوئیک از کمپین سه شنبه های بدون خودرو و سمپلینگ  برای شرکت کنندگان در این پویش مردمی  .
سه شنبه های بدون خودرو کمپینی جهت کاهش تعداد خودرو های تک سرنشین و استفاده از موارد جایگزین مثل دوچرخه و وسایل حمل و نقل عمومی در سطح شهر است