88208591

پروژه خدمات غیر حضوری بانک رفاه

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه خدمات غیر حضوری بانک رفاه
بانک رفاه کارگران
1394

 

در این پروژه راهکار ارائه شده برای ترویج خدمات غیر حضوری دیدار به صورت vip با مشتریان وفادار بانک رفاه و معرفی و ارائه خدمات غیر حضوری به این مشتریان بود
در این پروژه 20000 کاربر جدید به اپلیکشن موبایل بانک رفاه افزوده شد