88208591

پروژه سمپلینگ محصولات پاک

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه سمپلینگ محصولات پاک
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک 1394

 

پروژه سمپلینگ محصولات لبنی پاک در روز هوای پاک و در مسیر پیاده روی توچال اجرا شد.
در این پروژه به رهگذران صبحانه ای از محصولات پاک داده شد.