88208591

پروژه پروموشن و سمپلینگ صحت

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه پروموشن و سمپلینگ صحت
شرکت صنعتی و بازرگانی صحت
1394

در این پروژه برای محصولات متفاوت کمپین های استانی طراحی شد
در هر استان نیاز به ترویج فروش محصول خاصی بود که این هدف با کمپین های متفاوتی که شامل موارد زیر میشدند به نتیجه رسید.
•  موبایل بیلبورد
•  قرعه کشی و ایونت برای مشتریان
•  قرعه کشی و ایونت برای خرده فروش های برتر