88208591

پروژه معرفی 3G-4G ایرانسل

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه 3G-4G ایرانسل
ایرانسل 1393

 

پروژه 3G و 4G ایرانسل
ثبت نام و ارائه ی سیمکارت های 3G و 4G در 42 شهر
آمار این پروژه:
به کارگیری 909 نیروی کار
اجرای پروژه در 102 دانشگاه کشور
جمعیت مخاطبان در پروژه 3G  :  نفر 1,771,165
جمعیت مخاطبان در پروژه 4G :  نفر 2.780.000