88208591

کمپین رانی لیمویی

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
پروژه ترویج برند و پروموشن رانی لیمویی رانی 1396/05/11

پروژه ترویج برند
با هدف جذب مشتریان جوان و نوجوان
اجرای این پروژه در سه شهر صورت گرفت که آمار آن به این قرار است:
•  رود شو در چهار نقطه:
1.  مجتمع کوروش، تهران
2.  توچال، تهران
3.  مجتمع سیتی سنتر، اصفهان
4.  مجتمع خلیج فارس، شیراز
آگاهی از برند: 73000 هزار نفر
نمونه محصول پخش شده: بیش از 10000 نمونه
این کمپین در اینستاگرام با صفحه Ranimania  همزمان در حال اجرا بود.