88208591

کمپین لباس ها عاشق می شوند

نام پروژه نام مشتری تاریخ اجرای پروژه
کمپین لباس ها عاشق می شوند
اکتیو
1394

جشنواره فروش محصولات اکتیو با کمپین لباس ها عاشق میشوند

این ایونت در سه مکان اجرا شد: برج میلاد مجتمع پالادیوم و مجتمع کوروش.

در این ایونت ها بازی های کامپیوتری اختصاصی برای اکتیو طراحی شده بودند بازدیدکنندگان میتوانستند این بازی ها را با حرکات بدن کنترل کنند که باعث استقبال بازدیدکنندگان شد.

 • آمار ایونت برج میلاد:
 • مدت اجرا: 15 روز
 • تعداد نیروی انسانی: 15 نفر
 • آگاهی از برند: 180000 نفر
 • تعداد مخابطان:64102 نفر
 • تعداد نمونه های توضیع شده: 28188
 • تعداد افراد شرکت کننده در قرعه کشی:10382 نفر
 • تعداد افراد شرکت کننده در بازی های کینکت و بابل: 3300 نفر
 • آمار ایونت مجتمع پالادیوم و کوروش:
 • مدت اجرا: 30 روز
 • تعداد نیروی انسانی: 10 نفر
 • آگاهی از برند: 36000 نفر
 • تعداد مخابطان:26734 نفر
 • تعداد نمونه های توضیع شده: 17739
 • تعداد افراد شرکت کننده در قرعه کشی:23859  نفر
 • تعداد افراد شرکت کننده در بازی های کینکت و بابل: 11000 نفر