88208591

کوشا به دنبال چه کسانی است؟

•   در کوشا همه برای یک هدف در یک تیم کار میکنند. کار هرکس به نحوی به دیگران مربوط میشود و این ارتباط نیازمند همکاری و هماهنگی بالاست. پس شرط اول برای پیوستن به کوشا داشتن روحیه کار تیمی است.

•   کوشا به شما می آموزد و از شما یاد میگیرد. کوشا همانند آموزشگاه بزرگی است که در آن همه سعی بر آن داریم که دانش تیم را بالا برده و هرچه میدانیم به همدیگر یاد بدهیم. ما کسانی را میخواهیم که همیشه در حال پیشرفت باشند و به پیشرفت بقیه هم کمک کنند.

•   کوشا جای کسانی است که عاشق تبلیغات اند. بدون این علاقه کار کردن در کوشا غیر ممکن میشود. پس تنها اگر این علاقه را در خود میبینید به ما بپیوندید.

اگر فکر میکنید خصوصیات بالا را دارید نگاهی به فرصت های شغلی ما بیاندازید. امیدواریم عضو جدید کوشا شما باشید.

فرصت های شغلی