88208591

ترانه بنکدار

مدیر مارکتینگ

محسن عسگری

مدیر اداری

حمیده کاظمی

مدیر مالی

جواد نوری

میلاد میلانی

حمید کشانی

سجاد سلیمانی

لیلا میرزایی

مونا قوشچی

سمیه علیپور

پروانه یونسی

دانیال شاطریان

اوژن فتوحی

نیلوفر جهاندیده

فاطمه کاظمی

رضا بهاج

آیتکین آخوندنژاد

محمد بالسینی